نوین فوم بتن


قرارداد خام اجرای فوم بتن

با توجه به درخواست مکرر دوستان و همکاران گرامی جهت داشتن قرارداد خام اجرای فوم بتن برای عقد قرارداد با کارفرمایان و همچنین ارائه مستندات مکتوب و یک قرارداد قانونی که بتوانند در مواقع ضروری از آن استفاده کنند ، شرکت نوین فوم بتن بر آن سعی گردید که یک نمونه از قرارداد را در فایل ذیل قرار دهد که دوستان بتوانند از آن استفاده نمایند.فایل دانلود